Allan Sawyer

White Pass and Yukon Route train crossing a bridge.
1 / 1
White Pass and Yukon Route train crossing a bridge.