Bill Johnson

Locomotive No.3006 coming down the mountain. White Pass & Yukon Railway
1 / 1
Locomotive No.3006 coming down the mountain. White Pass & Yukon Railway